Eko Eko Azarak 2: Birth of the Wizard (1996) - Movie Review

CinemaTerror gives an analysis of Eko Eko Azarak 2: Birth of the Wizard, sequel of Eko Eko Azarak: Wizard of Darkness.

CinemaTerror

Videos: 10


Film Analysis


Prequels


Story Analysis: Case Studies


Horror